Gönül Dağı 25. Bölüm Fotoğrafları


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

10 thoughts on “Gönül Dağı 25. Bölüm Fotoğrafları

 1. De ki: “Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi şirk koşmayın! Hem ana – babaya iyilik (edin)! Ve fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin! Sizi de onları da (ancak) biz rızıklandırırız. (Zina gibi) çirkin işlere, açığına da gizlisine de yaklaşmayın! Hem hak bir sebep olmadıkça, Allah’ın haram kıldığı canı öldürmeyin! İşte bunlar (Allah’ın) size o emrettiği (şeyler)dir; tâ ki akıl erdiresiniz.”
  Ve rüşdüne erinceye kadar yetimin malına, o en güzel bir şekilde (onu muhâfaza ve yetime yardım etme maksadıyla) olanı müstesnâ, yaklaşmayın! Hem ölçüyü ve tartıyı adâletle tam yapın! (Biz) kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmayız; söz söylediğiniz zaman ise, akrabâ bile olsa, artık adâletli olun! Ve Allah’ın ahdini (verdiğiniz sözü) yerine getirin! İşte bunlar (Allah’ın) size o emrettiği (şeyler) dir; tâ ki ibret alasınız.
  (En’âm Suresi 151 / 152)
  Şübhesiz ki Allah, adâleti, iyiliği ve akrabâya (muhtaç oldukları şeyleri) vermeyi emreder; fuhşiyâttan, kötülükten ve azgınlıktan da men eder. İbret alasınız diye size (Allah, böyle) nasihat eder.
  (Nahl Suresi 90)
  Ey imân edenler! Şeytanın adımlarına uymayın! Kim şeytanın adımlarına tâbi olursa, artık şübhesiz ki o, çirkin işleri ve kötülüğü emreder! Eğer üzerinizde Allah’ın ihsânı ve rahmeti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse ebedi olarak temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediğini temize çıkarır. Çünki Allah, Semi (hakkıyla işiten)dir, Alim (herşeyi bilen) dir.
  (Nur Suresi 21)
  Ka’b b. Malik (ra) şöyle dedi:
  Beni Seleme kavminden bir adam Peygamber (sav)’e “İslâm nedir?” diye sordu. Peygamber (sav) da “Güzel ahlâktır” buyurdu. Adam sorusunu beş defa tekrarladı, hepsinde de Peygamberimiz (sav) “Güzel ahlâktır” dedi. (Beyhaki)
  Bir rivayette de ” Güzel ahlâk dinin yarısıdır” buyrulmuştur.
  Aişe (ra) Peygamberimiz (sav)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
  “Mümin güzel ahlâkıyla, gece sabaha kadar namaz kılan, gündüz de (nafile) oruç tutanların derecesine çıkar.”
  (Hâkim)
  Güzel ahlâk hataları güneşin yerdeki kırağıyı erittiği gibi eritir. Kötü ahlâk da sarımsağın balı bozduğu gibi ameli bozar.
  (İbn Adiy, Taberani, Beyhaki)
  “Nerede olursan ol Allah’tan kork, her kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. İnsanlarla güzel ahlâkla geçin.”
  (Tirmizi, Ahmed, Hâkim, Haraiti)
  “İmandan sonra aklın başı kişinin (güzel ahlâkıyla) kendini diğer insanlara sevdirebilmesidir.”
  (Taberani)
  “Mümin başkalarıyla ülfet eder (dostluk kurar). Başkalarıyla ülfet etmeyen veya ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur.”
  (Ahmed, Taberani)
  “İman yönünden müminlerin en mükemmeli, ahlâkı en güzel olanlar ve ailesine karşı lütufta bulunanlardır.”
  (Tirmizi, Hâkim)
  “Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır.”
  (Buhari, Müslim)

Leave a Reply