മലയാളി നഴ്സുമാർ അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളും കുടുങ്ങിയവരിൽ | London | Travel Ban


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

10 thoughts on “മലയാളി നഴ്സുമാർ അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളും കുടുങ്ങിയവരിൽ | London | Travel Ban

  1. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയില്ലാരുന്നേൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമാരുന്നോ

  2. എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്ന് തീരുന്നത്… സമധാനത്തോടെ അവിടെ കിടന്നൂടെ😂😂😂😂

  3. നമ്മുടെ രാജ്യം മറ്റുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എങ്കിലും ഇവിടുള്ള മനുഷ്യർ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു എങ്കിൽ.

Leave a Reply