వివాదాలు లేని చోటే గెస్ట్‌హౌస్ కడుతున్నారట..సీక్రెట్ గెస్ట్ హౌస్ | The Debate With VK | ABN LIVE


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

10 thoughts on “వివాదాలు లేని చోటే గెస్ట్‌హౌస్ కడుతున్నారట..సీక్రెట్ గెస్ట్ హౌస్ | The Debate With VK | ABN LIVE

  1. చైనా కి చెందిన బుధుడు కట్టిన వి మనాకి ఎందుకు అవి కుల్చేయంది. ప్రజలకి ఉపయోగపడే అభివృధి పనులకు ఎది చేసిన తప్పు లేదు. జగన్ ఎది చేసిన పేదల కోసమే.

  2. అమరావతి మాత్రమే రాజధానిగా తీర్పు వస్తే కట్టాల్సింది అమరావతిలోనేకదా కట్టాలి విశాఖలో కడితే విశాఖ రాజధానిగా కోర్ట్ అనుమతి తీర్పు వచ్చినట్లేనా

  3. దొంగలంతా కలసి ఒక గజదొంగ దగ్గర చేరి దోచుకుంటున్నారు.ప్రజలకు కులగజ్జి పట్టించి బరుక్కోమని,ప్రాంతాలమధ్య చిచ్చుపెట్టి ఎవడికి తోచింది వాడు దోచుకుంటున్నారు.కులగజ్జ వెధవలు జుట్టు పీక్కుంటున్నారు.

Leave a Reply