రైతులు లాభాలు వచ్చే పంటలను వేయాలన్న మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి – TV9


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

2 thoughts on “రైతులు లాభాలు వచ్చే పంటలను వేయాలన్న మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి – TV9

  1. Laabalu govt chethulo vundi because they are the people who are deciding the prices. E panta vesina, thagu laabalu vachela raithula nundi govt konnatam laabadhaayakam.

    And market demand eppatikappudu maruthundi, dhaanni base cheskuni panta vesthe nastapoye avakasam vundi

Leave a Reply