ఈటల రాజేందర్ ప్రేమకు లొంగుతాడు ,భయపడడు | V6 News


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

8 thoughts on “ఈటల రాజేందర్ ప్రేమకు లొంగుతాడు ,భయపడడు | V6 News

  1. ఈటల అనాడు TRS లో పదవులు అశించకుండా తెలంగాణ కోసం నిండు శాసన సభలో YSR తొ మాటలు పడ్డారు… పోరాడరు. …
    ఈనాడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత TRS లోకి కేవలం పదవుల కోసం సంపాదన కోసం వచ్చిన వాళ్ళు తెలంగాణ లో పదవులో ఉండి
    పట్టి పిడిస్తు దోచుకున్నంటున్నారు..
    ఈ రోజుల్లో కష్టపడి పని చేసే వాళ్ళకి గుర్తింపు ఎలా ఉంటుంది అని మరోసరి రుజువు అయ్యింది …

Leave a Reply