అడవిలో యుద్ధం : గ్రామస్థులు Vs ఫారెస్ట్ అధికారులు – TV9


Clickbank Affiliate Tools

Clickbank Affiliate Tools

Relted Products


Clickbank Guide & Tools

Make Money with Clickbank


Make Money with Clickbank

6 thoughts on “అడవిలో యుద్ధం : గ్రామస్థులు Vs ఫారెస్ట్ అధికారులు – TV9

  1. ఘటన జరిగింది మా గ్రామంలోనే
    అక్కడ గొడవ జరిగింది భూ భకాసురులకు ఫారెస్ట్ అధికారులకు మద్య. గ్రామస్తులు ఎక్కడనుంచి వచ్చారు. అధికార పార్టీ నేతలే అటవీ భూమిని అక్రమిస్తున్నరు

  2. assembly లో వాళ్లు నాబిడ్డలు అంటారు,ఇంకో ప్రక్క forest అధికారులతో
    దాడి చేస్తారు,
    ఈ రాజకీయము ఎంటి?

  3. మా తాత ముత్తాత కాలం నాటి నుండి సాగు చేస్తున్న భూమి ని ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి మాది అంటే ఎలా .మేము ఇప్పటినుంచి ఎలా బతకాలి సార్.

Leave a Reply